Xét Nghiệm Kháng Thể: Điều Chưa Từng Có, Nhưng Sẽ Phải Có.

XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ: ĐIỀU CHƯA TỪNG CÓ, NHƯNG SẼ PHẢI CÓ.

04/04/2020 Nguồn: https://www.facebook.com/bichha.tran.94/posts/3140115332679518

XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ: ĐIỀU CHƯA TỪNG CÓ, NHƯNG SẼ PHẢI CÓ.

ĐỂ KHỎE MẠNH, MỌI SỰ ĐỀU BẮT ĐẦU VÀ TRỞ VỀ VỚI HỆ MIỄN DỊCH.

Quá vui mừng vì các nhà khoa học trở lại với quan điểm KHOA HỌC PHẢI BẮT NGUỒN TỪ THỰC TẾ CUỘC SỐNG, ĐẢM BẢO SỰ CÂN BẰNG CỦA VẠN VẬT.

Thay vì gây cuộc chiến với virus vi khuẩn, để tận diệt chúng, ta phải tìm cách chung sống hòa bình, biến chúng thành bạn chứ.

THẢI ĐỘC VÀ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG, LỐI SỐNG LÀNH MẠNH, CÂN BẰNG - LÀ CÂU TRẢ LỜI CHO MỌI VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE.

http://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200403-%C4%91%E1%BA%A1i-d%E1%BB%8Bch-covid-19-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-kh%C3%A1ng-th%E1%BB%83-gi%C3%BAp-ra-kh%E1%BB%8Fi-phong-t%E1%BB%8Fa-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng?fbclid=IwAR2Y6VQr-svW4SEGfaCnUTJZDzvI92H-y-UVGtunypbM0TDU3ygSTqKhJFo

Đại dịch Covid-19: Xét nghiệm kháng thể giúp ra khỏi ''phong tỏa'' thành công?